Tấm chi phiếu từ bi

0
38
Subscribe to our newsletter

Hai chữ “từ bi” mô tả tấm chi phiếu yêu thương của phật tử gốc Việt tại chùa Linh Sơn, Houston, gửi giúp phật tử nạn nhân động đất tại Nepal; Thời Báo có cơ duyên được vinh dự tiếp tay vào việc làm vô cùng cao đẹp này.
Ngày Chúa Nhật 21 tháng Sáu 2015, ký giả Nguyễn đạt Thịnh, được diện kiến Hòa Thượng Thích Trí Huệ, vị trụ trì chùa Linh Sơn, tại chùa Nam tọa lạc trên đường Sea Shore, số 12222.
Houston, TX 77072; để tạo thuận lợi cho Phật Tử, Linh Sơn còn có một kiểng chùa thứ nhì trên vùng Bắc Houston, đường Ann Louise, số 13506.
Hòa Thượng Thích Trí Huệ ký chi phiếu $5,000 trao cho anh Thịnh, nhờ chuyển đến những nạn nhân Nepal. Chi phiếu mang số 5121 của ngân hàng Southwestern National Bank.
Trước đó, Phật Tử chùa Linh Sơn đã một lần gửi money order, nhưng bị trục trặc; phần khác quý vị Phật Tử còn mang ý nguyện muốn tối đa số tiền gửi tới tay nạn nhân, chứ đừng bị hao hụt vì chi phí điều hành của những hội từ thiện trung gian.
Để thực hiện ý nguyện này, anh Thịnh đề nghị gửi thẳng chi phiếu cho toà đại sứ Nepal tại Hoa Kỳ, vì toà đại sứ không có lý do gì tính sở hụi, gây hao hụt số tiền giúp nạn nhân; toà đại sứ Nepal trả lời họ đồng ý làm công tác trung gian, vì công tác đó cũng là bổn phận của họ.
Tòa đại sứ yêu cầu gửi chi phiếu đến địa chỉ của họ tại Hoa Thịnh Đốn, chi phiếu đề tên ông Narayan Prasad Mainali:
Minister Counselor
Embassy of Nepal
2131 Leroy Pl NW
Washington, DC 20008
Hòa Thượng Thích Trí Huệ ký chi phiếu cho người nhận là EMBASSY OF NEPAL; chi phiếu được gửi theo cách bảo đảm, người nhận thư phải ký receipt nhận thư, và receipt được chuyển trở về hồi âm cho người gửi; viên chức Narayan Prasad Mainali -người nhận thư- cũng được yêu cầu viết thư xác nhận ông đã nhận chi phiếu.
Tiền của Phật Tử quyên góp, check do Hòa Thượng Thích Trí Huệ ký, mà Thời Báo cũng được hưởng lây chút phước duyên; xin cảm tạ Hòa Thượng và chư vị Phật Tử.

- Advertisement -

hinh 1b copy hinh 1 copy